โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ค่าบริการ 1,000 บาท ฟรีค่าเดินทาง

฿ 1,000 Service  ทันที

คำอธิบาย

บริการ โนตารี่ พับลิค (หรือ โนตารี่ ปับลิค)

รับรองเอกสาร เพื่อการนำไปใช้ต่างประเทศ
รับรองเอกสาร เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
รับรองเอกสาร เพื่อการทำงาน สมรส ย้านถิ่นฐาน ขอถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศ
รับรองคำแปล รับรองผู้แปล
รับรองเอกสาร สำคัญบริษัท เพื่อการลงทุน หรือร่วมทุนระหว่างประเทศ หรือเพื่อการอื่น
รับรองเอกสารบุคคล สถานะสมรส ใบเกิด ใบตาย ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
รับรองเอกสารสำคัญถิ่นที่อยู่
รับรองเอกสารการผ่านงาน
รับรองหนังสือเดินทาง
รับรองอื่นๆ เช่น คำสาบาน รับรองการประณีประนอมยอมความ รับรองการลงลายมือชื่อพยาน รับรองการลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียน สมัครทำงาน สมัครสอบ และอื่นๆ

ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองเอกสารที กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยแยกประเภทการรับรองได้ดังนี้
1. การรับรองคำแปล
1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน
เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
1.2 คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่

เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้

เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  • จำนวน
฿1,000
฿1,000
  • จำนวน
รายการเรตติ้ง
รายการขาย0
เข้าชม1,287
pan
pan

วันที่สมัครสมาชิก: Sep 2017

ผู้ใช้ให้คะแนน
ยอดการขาย0