" SPSS " ประมวลผลข้อมูลโดยผู้มีประสบการ์ณ แบบ One Stop Service.

฿ 3,500 Service  5 วัน

คำอธิบาย

บ่อยครั้งที่นักวิจัยที่ทำงานวิจัยมาจนถึงในกระบวนการของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย มักประสบปัญหาและความยุ่งยากในขั้นตอนการวิเคราะห์, สรุป และประมวลผล เป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของคณิตศาสตร์ สถิติ และเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่บางโปรแกรมค่อนข้างใช้ยากและซับซ้อน หากในขั้นตอนของการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่แตกฉาน รวมไปถึงมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น SPSS เราจึงตอบสนองต่อความต้องการของคุณเพื่อให้สามารถผ่านปัญหานี้ได้เพื่อทำการวิจัยในขั้นต่อๆไป

รับวิเคราะห์, ประมวลผล, เขียนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SPSS
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน •การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่(Frequency) , ร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) เป็นต้น
• การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test , F-Test(ANOVA) , Chi-Square เป็นต้น
• การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว (Single Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
• การวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่ม ได้แก่ Cluster Analysis และ Discriminant Analysis
• การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ Factor Analysis
• การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Binary and Multinomial Logistic Regression Analysis)
• การพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น
• การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
• การแสดงผลออกมาเป็นกราฟ**


สามารถรับงานภายใน 1 - 5 วัน นับจากหลังได้รับ e-mail แนบสลิป

หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม สอบถามได้ทาง e-mail ครับ

E-mail : ollo_changnoiz@outlook.com

  • จำนวน
฿3,500
฿3,500
  • จำนวน
รายการเรตติ้ง
รายการขาย0
เข้าชม1,721
Mo
Mo

วันที่สมัครสมาชิก: May 2016

ผู้ใช้ให้คะแนน
ยอดการขาย0

รายการที่เกี่ยวข้อง