รับแปลภาษา จีน-ไทย ราคาพิเศษ!!

฿ 300 Product  3 วัน

คำอธิบาย

รับแปลเอกสาร โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากต่างประเทศ

• สูติบัตร ท.ร1ตอน 1 ท.ร19ตอน ท.ร.19 ตอน 4
• มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร. 20 ตอน 1
• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
• บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
• คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
• ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
• ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
• ใบสำคัญการสมรส คร. 3
• ทะเบียนหย่า คร. 6
• ใบสำคัญการหย่า คร. 7
• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
• ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
• หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
• หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
• หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
• หนังสือมอบอำนาจ
• ใบแจ้งความ
• ใบ ส.ด.43
• แปล หนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท
หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
มีตราบริษัทประทับรับรองเอกสารทุกใบ

  • จำนวน
฿300
฿300
  • จำนวน
รายการเรตติ้ง
รายการขาย0
เข้าชม999
Patcha
Patcha

วันที่สมัครสมาชิก: Dec 2015

ผู้ใช้ให้คะแนน
ยอดการขาย0

รายการอื่นๆเพิ่มเติม